Καταστατικό

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία και διεύθυνση, οδός Θάσου 14, Rita Court 17, 5ος όροφος, γραφείο 501, 1087 Λευκωσία.

Άρθρο 2ο – Σκοποί

(α) Η εξύψωση της υγείας του παιδιού.

(β) Η προαγωγή του κλάδου της παιδιατρικής με επιστημονικές ανακοινώσεις, συνέδρια, δημοσιεύσεις, κ.λπ.

(γ) Η προστασία του παιδιού από δυσμενείς σωματικές και ψυχικές επιδράσεις.

(δ) Η προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών της εταιρείας.

(ε) Η διατήρηση σε ψηλό επίπεδο του λειτουργήματος του Παιδίατρου και η συνεργασία μεταξύ των μελών της εταιρείας.

Άρθρο 3ο – Μέλη

Τα μέλη της εταιρείας θα είναι:

Α. Τακτικά.
Β. Επίτιμα – Επίτιμοι Πρόεδροι
Γ. Συνοδά
Δ. Ειδικευόμενοι

Α. Τακτικά Μέλη

Σαν τακτικά μέλη θεωρούνται:

Ι. Όλα τα μέχρι σήμερα εγγεγραμμένα σαν μέλη της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου.
ΙΙ. Γιατροί με ειδίκευση στην παιδιατρική, οι οποίοι αναγνωρίζονται σαν ειδικοί παιδίατροι, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.
ΙΙΙ. Τα συνοδά μέλη όπως, ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος Γ, δικαιούνται αν θέλουν να ζητήσουν να γίνουν τακτικά μέλη.

Οι γιατροί αυτοί θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα σχετικά αποδεικτικά του Ιατρικού Συμβουλίου και επιπλέον, λεπτομερή στοιχεία της εκπαίδευσης, πείρας και βιογραφία του αιτητή (βιογραφικό σημείωμα). Η κατ’ αρχήν έγκριση της αίτησης παραπέμπεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.
Στα μέλη της εταιρείας χορηγείται πιστοποιητικό για την ιδιότητά τους, υπογραμμένο από το πρόεδρο και τον γραμματέα.

Β.Επίτιμα μέλη – Επίτιμοι Πρόεδροι

Σαν επίτιμα μέλη και επίτιμοι πρόεδροι ανακηρύσσονται μέλη της εταιρείας και επιστήμονες ή εξέχουσες   προσωπικότητες της κοινωνίας που με τις δραστηριότητες τους συμβάλλουν στην εξύψωση των σκοπών της εταιρείας.
Προτείνονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και πρέπει απαραίτητα να ληφθεί η έγκριση των δύο τρίτων της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. Συνοδά μέλη

Συνοδά μέλη μπορεί να είναι ιατροί που έχουν άμεση σχέση με την παιδιατρική όπως π.χ. παιδοχειρουργοί, παιδοψυχίατροι, κ.α. υποειδικότητες. Τα συνοδά μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και επιστημονικές εκδηλώσεις της εταιρείας, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής.
Η διαδικασία εγγραφής των συνοδών μελών είναι η ίδια αυτής των τακτικών μελών.

Δ. Ειδικευόμενοι

Οι συνάδελφοι οι οποίοι ειδικεύονται στη παιδιατρική δικαιούνται να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και επιστημονικές εκδηλώσεις της εταιρείας, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής.

Αποχώρηση μέλους

Οποιοδήποτε μέλος δύναται να αποχωρήσει οποτεδήποτε το θελήσει αφού εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς την εταιρεία.

Άρθρο 4ο – Διοίκηση

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου διοικείται (α) σε Παγκύπριο επίπεδο από δεκατριμελές διοικητικό (κεντρικό) συμβούλιο και (β) σε περιφερειακό επίπεδο από τοπικά Συμβούλια.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των περιφερειών ως εξής:

Περιφέρεια Λευκωσίας-Κερύνειας: 6 μέλη
Περιφέρεια Λεμεσού: 3 μέλη
Περιφέρεια Λάρνακας: 2 μέλη
Περιφέρεια Αμμοχώστου: 1 μέλος
Περιφέρεια Πάφου: 1 μέλος

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία και μέλη.
Τα τοπικά συμβούλια απαρτίζονται από τους τοπικούς εκπροσώπους, ως εξής:

Τοπικό συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας: 9 μέλη
από τα οποία, τα 6 μέλη συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο
Τοπικό συμβούλιο Λεμεσού: 5 μέλη

από τα οποία, τα 3 μέλη συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο

Τοπικό συμβούλιο Λάρνακας:< 3 μέλη
από τα οποία, τα 2 μέλη να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο
Τοπικό συμβούλιο Αμμοχώστου: 3 μέλη
από τα οποία, το 1 μέλος να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο
Τοπικό συμβούλιο Πάφου: 3 μέλη
από τα οποία, το 1 μέλος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο

4. Α. Τα μέλη των τοπικών συμβουλίων εκλέγονται από τακτικές τοπικές συνελεύσεις από όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Επίσης εκλέγονται επιλαχόντα μέλη ως εξής:

2 μέλη για τις περιφέρειες Λευκωσίας-Κερύνειας, 1 μέλος για την περιφέρεια Λεμεσού, 1 μέλος για την περιφέρεια Λάρνακας, 1 μέλος για την περιφέρεια Αμμοχώστου και 1 μέλος για την περιφέρεια Πάφου.
Των τοπικών συμβουλίων θα προεδρεύει ένας προεδρεύων, ο οποίος θα εκλέγεται από το αντίστοιχο τοπικό συμβούλιο.

4. Β. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι διετής, τα δε μέλη του μπορούν να επανεκλεγούν.

Οι πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας και ταμίας, δεν μπορούν να υπηρετήσουν στο διοικητικό συμβούλιο στην ίδια θέση περισσότερο από δύο συνεχείς θητείες.

4. Γ. Οι προηγούμενοι πρόεδροι δικαιούνται συμμετοχή στις συνεδρίες του Δ.Σ εξ’ οφίκιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η παρουσία τους ή μη δεν συνυπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας.

4. Δ. Το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να διορίζει, ύστερα από απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία προσωρινά και για θητεία όχι πέραν της ημερομηνίας των αμέσως προσεχών εκλογών, επιλαχόντα μέλη σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή αποβιωσάντων μελών. Τα νέα μέλη θα προέρχονται υποχρεωτικά από την ίδια περιφέρεια με εκείνα που είχαν παραιτηθεί ή απεβίωσαν.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων, θα γίνονται τοπικές εκλογές εντός 40 ημερών. Εναλλακτικά με απόφαση του ΔΣ για πλήρωση της κενής θέσης θα γίνεται πρόσληψη. Θα ζητείται από τα μέλη της επαρχίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και από τους ενδιαφερόμενους θα προκρίνεται ένας.

4. Ε. Σε περίπτωση που έξι (6) ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παραιτούνται ταυτόχρονα, ο πρόεδρος υποχρεωτικά συγκαλεί γενική συνέλευση για νέες εκλογές πριν περάσουν 40 μέρες από τη μέρα της παραίτησης των μελών αυτών.

4. Στ. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα (κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας ) από τρεις συνεχείς συνεδρίες, εκπίπτει αυτόματα από το αξίωμά του.

4. Ζ.

(α) Απαρτία για τις συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου αποτελούν 7 μέλη αυτού. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα της δεύτερης νικώσας ψήφου.

(β) Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρία αναβάλλεται για μια εβδομάδα, στον ίδιο τόπο και χρόνο, οσαδήποτε δε μέλη του διοικητικού συμβουλίου παρίστανται κατά τη συνεδρία, αποτελούν απαρτία.

(γ) Των συνεδριάσεων προεδρεύει ο πρόεδρος, τούτου απουσιάζοντος προεδρεύει ο αντιπρόεδρος. Όταν και οι δύο απουσιάζουν προεδρεύει ο γραμματέας.

(δ) Τα πρακτικά συντάσσονται και φυλάσσονται από τον γραμματέα. Στην αρχή κάθε συνεδρίας διαβάζονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας. Εάν εγκριθούν, υπογράφονται από τον πρόεδρο και γραμματέα. Σε περίπτωση που δεν εγκριθούν όπως είναι, γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις και στη συνέχεια αφού εγκριθούν, υπογράφονται.

4. Η. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον (9) εννέα φορές τον χρόνο.  Τουλάχιστο 7 (επτά) μέρες πριν από κάθε τακτική συνεδρία, ο πρόεδρος μέσω του γραμματέα καθορίζει και κοινοποιεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου την ημερομηνία, τον τόπο, την ώρα και την ημερήσια διάταξη.

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εγγράψει θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση, με έγκαιρη κοινοποίηση στον πρόεδρο ή γραμματέα.

4. Θ. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα:

(α) όταν ο πρόεδρος θεωρεί αυτό σκόπιμο, και
(β) όταν τούτο ζητηθεί από τον αντιπρόεδρο ή επτά (7) μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με επιστολή προς τον πρόεδρο, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Σε τέτοια περίπτωση, ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρία μέσα σε 10 μέρες.

Άρθρο 5ο – Καθήκοντα Δ.Σ.

5. Α. Καθήκοντα προέδρου

(α) Ο πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, όχι όμως κατ’ ανάγκη των επιστημονικών συναντήσεων της εταιρείας.
(β) Εκπροσωπεί την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου είτε μόνος, είτε με άλλα μέλη του συμβουλίου σε όλες τις σχέσεις και επαφές του νοουμένου ότι πάντοτε δρα μέσα  στο πνεύμα της γραμμής και κατεύθυνσης της εταιρείας.
(γ) Συγκαλεί μέσω του γραμματέα τη γενική συνέλευση και τις συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου.
(δ) Υπογράφει μαζί με το γραμματέα κάθε έγγραφο της εταιρείας. Υπογράφει μαζί με τον ταμία κάθε επιταγή πάνω από 200.00 euros.
(ε) Σε περίπτωση ισοψηφίας έχει δικαίωμα και δεύτερης  ψήφου.
(στ) Όλες οι επαφές και δραστηριότητες του θα γίνονται στο πνεύμα των αποφάσεων και οδηγιών του διοικητικού συμβουλίου.
(ζ) Εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και δικαστικά.

 

5. Β. Καθήκοντα αντιπροέδρου

Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

5. Γ. Καθήκοντα γραμματέα

(α) Συγκαλεί  με υπόδειξη του προέδρου τις γενικές συνελεύσεις και τις συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου.
(β) Συντάσσει τα πρακτικά των συνελεύσεων της εταιρείας και των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υποβάλλει στην έναρξη της επόμενης συνέλευσης ή συνεδρίας του διοικητικού συμβουλίου για έγκριση και υπογραφή.(γ) Τηρεί πρωτόκολλο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της εταιρείας και αρχείο.
(δ) Τηρεί γενικό μητρώο των μελών.
(ε) Διευθύνει το γραφείο και την αλληλογραφία της Εταιρείας.
(στ) Υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο, όλα τα έγγραφα και επιστολές.
(ζ) Αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας προέδρου και αντιπροέδρου.

 

5. Δ. Καθήκοντα ταμία

(α) Εισπράττει τις συνδρομές και οποιαδήποτε έσοδα έναντι διπλότυπου απόδειξης.
(β) Κρατεί τα λογιστικά βιβλία και το ταμείο της εταιρείας.
(γ) Καταθέτει σε τράπεζα της εκλογής του διοικητικού συμβουλίου κάθε ποσό πάνω από 200.00 euro, που ανήκει στην εταιρεία, μέσα σε 7 ημέρες από την είσπραξη του.
(δ) Πληρώνει κάθε ένταλμα πληρωμής υπογραμμένο από τον πρόεδρο και το γραμματέα.
(ε) Τηρεί αρχείο χρηματικών ενταλμάτων και πληρωμών.
(στ) Υπογράφει μόνος του, κάθε επιταγή μέχρι του ποσού των 200.00 euro.
(ζ) Προσυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο κάθε επιταγή της εταιρείας ή γραμμάτιο για ποσό που υπερβαίνει τα 200.00 euro.
(η) Για ποσά πάνω από 300.00 euro απαιτείται η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 6ο – Εκλογές

Η εκλογή του διοικητικού συμβουλίου, μέσω των τοπικών συμβουλίων, γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια.

Κατά τις τακτικές τοπικές συνελεύσεις γίνεται η εκλογή των μελών των τοπικών συμβουλίων, ως εξής:

Τοπικό συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας:

9 μέλη

Τοπικό συμβούλιο Λεμεσού: 5 μέλη
Τοπικό συμβούλιο Λάρνακας: 3 μέλη
Τοπικό συμβούλιο Αμμοχώστου: 3 μέλη
Τοπικό συμβούλιο Πάφου: 3 μέλη

Από τα εκλεγέντα μέλη των τοπικών συμβουλίων, αντιπροσωπεύονται στο διοικητικό συμβούλιο τα μέλη εκείνα που έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, κατά προτεραιότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.

Η ψηφοφορία είναι μυστική. Οι υποψήφιοι για εκλογή προτείνονται από ένα μέλος και πρέπει να υποστηρίζονται από άλλα δύο μέλη που παρευρίσκονται στην τακτική τοπική  συνέλευση. Το μέλος που προτείνει υποψήφιο, πρέπει απαραίτητα. να παρευρίσκεται στην τακτική τοπική συνέλευση. Σε περίπτωση που απουσιάζει ο προτεινόμενος για υποψηφιότητα, είναι απαραίτητο να υπάρχει η έγγραφη αποδοχή της υποψηφιότητας από μέρους του.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την εταιρεία. 
Τα επίτιμα μέλη και επίτιμοι πρόεδροι, αν είναι και τακτικά μέλη της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, τα μεν επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι δε επίτιμοι πρόεδροι μόνον δικαίωμα εκλέγειν.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, τα μέλη που θα συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο θα εκλέγονται από το τοπικό συμβούλιο.
Το διοικητικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του, καταρτίζεται σε σώμα το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από 7 μέρες μετά τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 7ο – Απαρτία

Απαρτία κατά τις γενικές συνελεύσεις, συνιστούν 30% των μελών, νοουμένου ότι έχουν δικαίωμα ψήφου.
Εάν κατά τον καθορισμένο χρόνο, δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για  1/2 ώρα και οιοσδήποτε αριθμός των παρισταμένων μελών αποτελούν απαρτία.

Άρθρο 8ο – Συνελεύσεις

Η τακτική γενική συνέλευση της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Συγκαλείται μέσα στο μήνα Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, κάθε δύο χρόνια, από τον πρόεδρο, με γνωστοποίηση που καταχωρείται μια τουλάχιστο φορά, σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημερίδες, και με προσωπική γραπτή πρόσκληση προς όλα ανεξαιρέτως τα μέλη, 15 μέρες πριν από τη συνέλευση. Στη γραπτή πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη.
Η συνέλευση, ακούει την έκθεση των πεπραγμένων από τον πρόεδρο, την κατάθεση του ισολογισμού από τον ταμία και τους εκάστοτε εγκεκριμένους λογιστές της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου  και τις παρατηρήσεις των μελών πάνω σε αυτά.
Έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται από το διοικητικό συμβούλιο όσες φορές κρίνεται τούτο σκόπιμο, η υποχρεωτικά αφού κατατεθεί γραπτή αίτηση στο γραμματέα από μέρους 30 τουλάχιστον τακτικών μελών.Η
αίτηση αυτή πρέπει απαραίτητα να εκθέτει το σκοπό για τον οποίο υποβάλλεται και να υπογράφεται από τα μέλη που την υποβάλλουν.
Μέσα σε 40 μέρες από την κατάθεση της αίτησης αυτής, το διοικητικό συμβούλιο μέσω του προέδρου, οφείλει να συγκαλέσει τέτοια  συνέλευση.

Οι τακτικές τοπικές συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης μέσα στο μήνα Δεκέμβριο ή Ιανουάριο, κάθε δύο χρόνια, από το διοικητικό συμβούλιο κεντρικά και γραπτώς. 

Άρθρο 9ο – Πόροι

9. Α. Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από:

(α) Δικαίωμα εγγραφής. 
(β) Συνδρομή τακτικών και συνοδών μελών. 
(γ) Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις της εταιρείας.
(δ) Δωρεές και επιχορηγήσεις (από το κράτος, ιδρύματα ή ιδιώτες) που ενδιαφέρονται για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.

 

9. Β. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε 50.00 euro και η ετήσια συνδρομή σε 30.00 euro.

Εξαιρούνται οι ειδικευόμενοι για τους οποίους θα ισχύει μειωμένη ετήσια συνδρομή, καθορισμένη σε 10.00 euro, καθώς και μειωμένο δικαίωμα εγγραφής, καθορισμένο σε 20.00 euro.
Τόσο το δικαίωμα εγγραφής όσο και η ετήσια συνδρομή μπορούν να αυξομειώνονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που να επικυρώνεται από τη γενική συνέλευση.
Μέλη που δεν ασκούν την παιδιατρική και είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, τιμής ένεκεν, απαλλάσσονται από την καταβολή συνδρομών.

Άρθρο 10ο – Δεοντολογία – Παραλήψεις μελών

Μέλος του οποίου η συμπεριφορά είναι αντίθετη προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Εταιρείας, παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας του Π.Ι.Σ.
Μέλος που δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την εταιρεία και αφού προειδοποιηθεί δύο (2) φορές από τον ταμία, διαγράφεται από το μητρώο με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
Οποιοσδήποτε συνάδελφος καταδικαστεί για σοβαρό πειθαρχικό ή ποινικό παράπτωμα, αποβάλλεται από την ΠΕΚ με απόφαση του Δ.Σ ή της Γ.Σ.

Άρθρο 11ο – Σφραγίδα

Η σφραγίδα φέρει την επιγραφή της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου με παράσταση στο κέντρο «τον κοιμώμενο έρωτα».

Άρθρο 12ο  – Δωρητές – Ευεργέτες

Δωρητές ανακηρύσσονται όσοι εισφέρουν ποσά πέραν των 1000.00 euro και Ευεργέτες, όσοι εισφέρουν ποσά πέραν των 5000.00 euro για τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 13ο – Περιουσία

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, δικαιούται να αποκτά και να κατέχει ακίνητη, κινητή περιουσία κάθε φύσης, και εξοπλισμό για εξυπηρέτηση των σκοπών της.
Δικαιούται επίσης να προσλαμβάνει έμμισθους και να συμβάλλεται με οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προάγει τους σκοπούς της.

Άρθρο 14ο – Διάλυση της Εταιρείας

(α) Η εταιρεία μπορεί να διαλυθεί μετά από απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών της εταιρείας, που είναι παρόντα στη γενική συνέλευση.

(β) Η έκτακτη γενική συνέλευση που θα αποφασίσει τη διάλυση της Εταιρείας, θα αποφασίσει με απλή πλειοψηφία πως θα διατεθούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Η διανομή των περιουσιακών στοιχείων στα μέλη της απαγορεύεται και κατανέμεται σε φιλανθρωπικά παιδιατρικά ιδρύματα.    

Άρθρο 15ο – Παραλήψεις Καταστατικού

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τους παρόντες κανονισμούς, ρυθμίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, μέσα στο πνεύμα των παρόντων κανονισμών.

Άρθρο 16ο – Εκπρόσωποι ΠΕΚ

Εκπρόσωποι της ΠΕΚ -μέλη του Δ.Σ ή μη- σε οργανισμούς διεθνείς, πανευρωπαϊκούς, ή τοπικούς, ή εκπρόσωποι σε συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ και λογοδοτούν σε αυτό γραπτώς. Έξοδα συμμετοχής καλύπτονται μερικώς ή άλλως πως με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 17ο – Τροποποίηση Καταστατικού

Οι παρόντες κανονισμοί μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από έκτακτη γενική συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και με πλειοψηφία των 2/3 των μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε ότι αφορά την απαρτία ισχύει ότι και  στο άρθρο 7.
Οι σκοποί της εταιρείας τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 22(2) του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου Ν. 57/72.
Τα πιο πάνω άρθρα του καταστατικού έχουν εγκριθεί ομόφωνα από την έκτακτη γενική συνέλευση (καταστατική) που συγκλήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό στις 3 Απριλίου 1999.
Το καταστατικό έχει τροποποιηθεί σε καταστατική συνέλευση που συγκλήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό στις 24 Απριλίου 2010.